Pytamy o desygnację

Pytamy o desygnację

Rada wystosowała pismo do Marszałka województwa w sprawie tzw. desygnacji. Brak desygnacji oznacza trudności w wydatkowaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Temat sygnalizowało szereg organizacji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO.

W piśmie datowanym na 18 sierpnia br. Rada pyta Marszałka:

W związku z informacją Komitetu Umowy Partnerstwa oraz pytaniami stawianymi przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o braku tzw. desygnacji, zwracamy się do Pana Marszałka z pytaniem o wyjaśnienie powodów opóźnienia w tym zakresie oraz przewidywanego terminu otrzymania desygnacji przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 "Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji programu operacyjnego, rozumianego jako wystąpienie z pierwszą deklaracją wydatków oraz wnioskiem o płatność do Komisji Europejskiej, jest uzyskanie desygnacji".
Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że jako region nie otrzymaliśmy jeszcze desygnacji, co w środowisku pozarządowych budzi obawy czy fakt ten nie wpływa na przebieg konkursów (znikomy odsetek dofinansowanych projektów) oraz na realizację dofinansowanych projektów w zakresie przekazywania beneficjentom środków finansowych.

Pismo jest sygnowane przez Radę oraz przedstawicieli organizacji w KM RPO.