Desygnacja, odpowiedź Marszałka

Desygnacja, odpowiedź Marszałka

Rada wystosowała pismo do Marszałka w sprawie tzw. desygnacji, Marszałek Gustaw Marek Brzezin w swojej odpowiedzi stwierdza: "...zapewniam, że rozpowszechniane w mediach społecznościowych informacje o związkach między brakiem desygnacji Programu a niezadowalającymi wynikami naborów są nieprawdziwe."

W piśmie czytamy: "W odpowiedzi na pismo z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie desygnacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuję, że Instytucja Zarządzająca Programu złożyła deklarację gotowości do poddania się ocenie 9 listopada 2015 r. Jednak proces ten obejmuje czynności audytowe we wszystkich instytucjach zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020.  
Dlatego ostatecznie o późnym terminie gotowości systemu do desygnacji przesądziła długotrwała procedura wyboru instytucji  pośredniczącej dla osi priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur". To wyjątkowo skomplikowane postępowanie wymagało  ogłoszenia przetargu europejskiego. Kluczowy natomiast okazał się przeciągający się proces opiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Olsztyna przez Ministra Rozwoju. Uniemożliwiał on zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem a Prezydentem Miasta,co stanowiło warunek zgłoszenia gotowości do desygnacji Instytucji Pośredniczącej ZIT Olsztyna.
Wstępne sprawozdanie z audytu desygnacyjnegoRPO WiM 2014-2020 Instytucja Audytowa przekazała tutejszemu Urzędowi Marszałkowskiemu 29 lipca 2016 r. Spodziewany termin uzyskania desygnacji RPO WiM 2014-2020 to IV kwartał 2016 r. W kwestii wątpliwości wyrażonych w Pana piśmie zapewniam, że rozpowszechniane w mediach społecznościowych, że ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji  programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wskazuje, że brak desygnacji instytucji Programu uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o płatność do Komisji Europejskiej.
Fakt ten nie stoi na przeszkodzie ogłaszania  naborów projektów, nie opóźnia również ich wyboru.  Przepływ środków na realizację RPO WiM 20014-2020 regulują zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Ustalone w nim zasady nie są powiązane z procesem uzyskania desygnacji.
Środki na realizację RPO WiM 2014-2020 na 2016 r. zostały  zapisane w ustawie budżetowej na podstawie zapotrzebowania Instytucji Zarządzającej przekazanego do Ministerstwa Rozwoju.  
Są one  przeznaczona w pierwszej kolejności na zlecenia płatności narzecz Beneficjentów  regionalnych programów operacyjnych. Województwo Warmińsko-Mazurskie dysponuję więc wystarczającymi środkami na ten cel". 

 Załączone pliki: