Jak przystąpić do Rady?

Jak znaleźć się w gronie wojewódzkiej reprezentacji trzeciego sektora?

Członkostwo w Radzie przysługuje niżej wymienionym podmiotom:
- reprezentacji organizacji pozarządowych danego powiatu - wyłonionej w wyborach tajnych podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych powiatu, działającej na podstawie Regulaminu działania przyjętego przez Konferencję Plenarną. Protokół z Konferencji i wyborów przekazywany jest do Prezydium Rady Wojewódzkiej;
- federacji wojewódzkiej - związkowi stowarzyszeń spełniającemu wymogi prawa o stowarzyszeniach, mającemu zarząd wojewódzki i organizacje członkowskie w co najmniej 6 powiatach województwa;
- organizacji pozarządowych o zasięgu wojewódzkim - spełniającej wymogi prawa o stowarzyszeniach, mającej zarząd wojewódzki i swoje oddziały w co najmniej 6 powiatach województwa;
- innym podmiotom sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.) - nie posiadającym osobowości prawnej dobrowolnym porozumieniom organi-zacji pozarządowych posiadającym zarząd wojewódzki, działającym na podstawie regulaminu, w skład których wchodzi co najmniej 12 organizacji z co najmniej 6 powiatów województwa

Prawa do członkostwa w Radzie w/w podmioty nabywają w drodze uchwały Prezydium po przedstawieniu do Prezydium prawomocnej uchwały organu zarządzającego zawierającej:
- oświadczenie o spełnianiu przez podmiot warunków statutu Rady,
- decyzję o przystąpieniu do Rady,
- wskazanie delegata reprezentującego podmiot w Radzie.