Statut Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot:
- uznając za słuszne i konieczne realizowanie postanowień Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych;
- w trosce o to, by organizacje obywatelskie współpracowały ze sobą na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspierania się, nade wszystko ku pożytkowi wspólnemu Regionu i jego Mieszkańców;
- w przekonaniu, iż organizacje pozarządowe stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego;
sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego tworzy swoją reprezentację, której działania opierają się na zapisach niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Dla potrzeb niniejszego statutu wprowadza się określenia poniższych pojęć:
1. reprezentacja organizacji pozarządowych danego powiatu - to reprezentacja wyłoniona w wyborach tajnych podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych z danego powiatu, działająca na podstawie Regulaminu działania przyjętego przez Konferencję Plenarną. Protokół z Konferencji i wyborów przekazywany jest do Prezydium Rady;
2. federacja wojewódzka - to związek stowarzyszeń spełniający wymogi prawa o stowarzyszeniach, mający zarząd wojewódzki i organizacje członkowskie w co najmniej 6 powiatach województwa;
3. organizacja pozarządowa o zasięgu wojewódzkim - to organizacja spełniająca wymogi prawa o stowarzyszeniach, mająca zarząd wojewódzki i mająca swoje oddziały w co najmniej 6 powiatach województwa;
4. inne podmioty sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.) - to nie posiadające osobowości prawnej dobrowolne porozumienia organi¬zacji pozarządowych posiadające zarząd wojewódzki, działające na podstawie regulaminu, w skład których wchodzi co najmniej 12 organizacji w co najmniej 6 powiatach województwa.

§ 1
Statut Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanej dalej Radą, określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powoływania jej członków, ich prawa i obowiązki, zasady działania oraz finansowania.
§ 2
Rada reprezentuje sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 3
Terenem działania Rady jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a siedzibą jest miasto Olsztyn. Dla realizacji celów statutowych Rada może prowadzić również działalność na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4
Rada używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny Rady.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania

§ 5
Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego.

§ 6
Rada realizuje cel poprzez:
1. Współpracę z administracją samorządową i rządową oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju, Unii Europejskiej i innych państw.
2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.
3. Udział w tworzeniu programów współpracy z samorządem wojewódzkim.
4. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w województwie, kraju i Unii Europejskiej.
5. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy, m.in. poprzez organizację corocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych oraz podejmowanie innych wspólnych działań.
6. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową i rządową oraz sektor prywatny (m.in. Regionalne Komitety Sterujące i Monitorujące).
7. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
8. Organizowanie konkursów, m.in. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.
10. Realizację innych zadań wskazanych przez reprezentacje powiatowe, federacje i organizacje pozarządowe.
§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Rada może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Rady.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkostwo w Radzie przysługuje niżej wymienionym podmiotom:
a. reprezentacjom powiatowym organizacji pozarządowych
b. federacjom wojewódzkim
c. organizacjom pozarządowym o zasięgu wojewódzkim
d. innym podmiotom sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumieniom, sieciom organizacji itp.)
2. Prawo do członkostwa w Radzie ww podmioty nabywają w drodze uchwały Prezydium po przedstawieniu do Prezydium prawomocnej uchwały organu zarządzającego zawierającej:
a. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot warunków niniejszego statutu,
b. decyzję o przystąpieniu do Rady,
c. wskazanie delegata reprezentującego podmiot w Radzie.
3. Rezygnacja z członkostwa w Radzie następuje po przedstawieniu Prezydium Rady prawomocnej uchwały organu zarządzającego o wystąpieniu z Rady.
4. W sytuacjach nieokreślonych Statutem, o przyjęciu organizacji, federacji bądź innego podmiotu do Rady, decyduje Prezydium Rady na wniosek organu zarządzającego podmiotu ubiegającego się o przyjęcie. Od decyzji Prezydium przysługuje odwołanie do Rady.

§ 9
1. Członkostwo w Radzie sprawowane jest przez osoby fizyczne delegowane przez odpowiedni organ zarządzający członka Rady, zwane dalej delegatami.
2. W skład Rady wchodzą:
a. Po jednym delegacie reprezentacji sektora pozarządowego danego powiatu oraz po dwóch delegatów powiatów grodzkich tj. miasta Olsztyna i Elbląga;
b. Po jednym delegacie federacji o zasięgu wojewódzkim;
c. Po jednym delegacie organizacji pozarządowych o zasięgu wojewódzkim;
d. Po jednym delegacie innych podmiotów sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim.

§ 10
Członek Rady ma prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do Prezydium Rady.
2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady.

§ 11
Członek Rady obowiązany jest do:
1. Aktywnego i systematycznego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Rady.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Rady i Prezydium Rady.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Pokrywania kosztów pracy w Radzie swojego delegata.

§ 12
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1. Rezygnacji członka Rady z uczestnictwa w Radzie.
2. Wykluczenia uchwałą Prezydium w przypadku nieprzestrzegania lub niespełniania zapisów statutu, postanowień, regulaminów i uchwał Rady lub działanie na szkodę Rady.
3. Samorozwiązania członka Rady.

§ 13
W przypadkach określonych w § 12 pkt 2 Prezydium jest zobowiązane zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia. Prawo wniesienia odwołania do Rady przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Władze Rady

§ 14
1. Władzami Rady są:
a. Zebranie Rady,
b. Prezydium Rady.
2. Najwyższą władzą Rady jest Zebranie Rady.

§ 15
1. Rada utworzona jest na czas nieokreślony.
2. Kadencja Prezydium trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Zebrania Rady. Przewodniczącego wybiera się w osobnym głosowaniu.
3. Uchwały władz Rady, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. Zebranie Rady zwołuje Prezydium co najmniej dwa razy w roku jako sprawozdawczo-robocze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając delegatów pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Rady.
2. Uchwały Zebrania Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
3. Uchwały Zebrania Rady w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Rady wymagają większości 2/3 głosów delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 17
Do kompetencji Zebrania Rady należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Rady.
2. Powoływanie i odwoływanie Prezydium.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Prezydium.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwały o absolutorium dla ustępującego Prezydium.
6. Rozpatrywanie wniosków Prezydium oraz wniosków poszczególnych członków Rady.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Rady.
8. Wnioskowanie do członka Rady o zmianę delegata w sytuacji, gdy delegat nie uczestniczy w spotkaniach lub działa na szkodę Rady.
9. Podejmowanie innych decyzji nie należących do kompetencji Prezydium.

§ 18
1. Nadzwyczajne Zebranie Rady zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.
2. Nadzwyczajne Zebranie Rady powinno zostać zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19
1. Prezydium składa się z 5 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka Prezydium.
2. Posiedzenia Prezydium zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Radę i Prezydium reprezentuje Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Prezydium lub Rady.

§ 20
Do kompetencji Prezydium należy:
1. Reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
2. Realizowanie uchwał Zebrania Rady.
3. Dysponowanie funduszami Rady w ramach uprawnień przyznanych przez Zebranie Rady.
4. Zwoływanie Zebrań Rady.
5. Opracowanie programu pracy Rady.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Rady.
7. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Rady.

§ 21
W celu realizacji zadań tworzy się Sekretariat Rady, obsługiwany przez organizację pozarządową.

ROZDZIAŁ V
Fundusze Rady

§ 22
Fundusze Rady pochodzą ze składek członkowskich i darowizn.

§ 23
Oświadczenie woli w sprawach finansowych Rady składają dwie osoby spośród: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Przyjęcie i zmiana Statutu

§ 24
1. Przyjęcie statutu Rady następuje podczas pierwszego spotkania Rady.
2. O zmianach w statucie decyduje Zebranie Rady zgodnie z par. 16 pkt 3 statutu na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

ROZDZIAŁ VII
Powołanie i rozwiązanie Rady

§ 25
1. Rada konstytuuje się na pierwszym Zebraniu poprzez zgłoszenie się delegatów członków Rady określonych w par. 8 pkt 1.
2. Pierwsze Zebranie Rady organizuje Grupa Inicjatywna ds. utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przed ukonstytuowaniem się Rady, Grupa Inicjatywna stwierdza spełnianie wymogów formalnych przez członków Rady.
3. Po ukonstytuowaniu się Rady Grupa Inicjatywna rozwiązuje się.

§ 26
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady, Zebranie Rady zadecyduje o przeznaczeniu finansów oraz środków materialnych Rady i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Rady.
2. Zastrzega się przekazanie funduszy na rzecz organizacji pozarządowej, której cele zbliżone są do celów Rady.

Statut w powyższym brzmieniu został zatwierdzony przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pierwszym zebraniu w dniu 15. września 2004 roku


Załączone pliki: