Praca Rady

Najważniejsze działania Rady:
- posiedzenia Rady (4 razy w roku, także w połączeniu z innymi wydarzeniami)
- praca Prezydium Rady
- realizacja Konkursu Godni Naśladowania
- praca w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- praca w innych grupach roboczych i ciałach dialogu obywatelskiego
- interwencje rzecznicze - m.in. nt wdrażania RPO Warmia i Mazury 2014-2020
- wypracowywania stanowisk (np. w sprawie tworzenia Rad Działalności Pożytku Publicznego)
- prowadzenie skeretariatu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO WiM 2014-2020
- konsultowanie projektów uchwał Sejmiku Wojewódzkiego
- spotkania z Marszałkiem i Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
- stała współpraca z pełnomocniczką Marszałka ds organizacji pozarządowych
- współtworzenie dokumentów strategicznych: strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, wieloletniego programu współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami itp
- udział w wydarzeniach organizowanych przez Członków Rady, Urząd Marszałkowski itp
- prowadzenie stron Rady

Sekretariat Rady obsługiwany jest przez Stowarzyszenie ESWIP, osobą odpowiedzialną jest Anna Maria Nadgrabska.